1-(Tributylstannyl)-2,3-dimethylbenzene

Catalogue Number OR399040

Synonym(s): tributyl-(2,3-dimethylphenyl)stannane

CAS Number

1229597-06-1

Commodity Code

2931200000

CAS: 1229597-06-1 | OR399040 | 1-(Tributylstannyl)-2,3-dimethylbenzene

Product Enquiry