1-Methyl-4-[4-(tributylstannyl)benzyl]piperazine

Catalogue Number OR52028

Synonym(s): 1-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-4-(tributylstannyl)benzene, {4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}tributylstannane

Commodity Code

2933599590

MDL Number

MFCD21362240

CAS:  | OR52028 | 1-Methyl-4-[4-(tributylstannyl)benzyl]piperazine