1-(Diphenylmethyl)-3-hydroxyazetidine hydrochloride

Catalogue Number OR1872

Synonym(s): 1-Benzhydrylazetidin-3-ol hydrochloride

CAS Number

90604-02-7

Commodity Code

2934999090

MDL Number

MFCD00209447

Purity
95%
CAS: 90604-02-7 | OR1872 | 1-(Diphenylmethyl)-3-hydroxyazetidine hydrochloride

Product Enquiry