1-(4-Nitrophenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine

Catalogue Number PC300745

Synonym(s):

Commodity Code

2933599590

MDL Number

MFCD20037412

CAS:  | PC300745 | 1-(4-Nitrophenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine